Nieuws

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Lees meer

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Lees meer

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

De rol van Vlakwa binnen de Vlaamse Blue Deal

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, beslist om een heuse Blue Deal te sluiten. Vlakwa heeft zich geëngageerd om dit project mee invulling te geven.

Voor deze Blue deal heeft de Vlaamse regering alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uitgetrokken. In de komende maanden beslist ze welk bijkomend budget ze nog voorziet voor de verdere uitvoering . Een overzicht van alle maatregelen kan je hier vinden. Bij de 70 maatregelen, verdeeld over zes sporen, die Demir voorop stelt, vinden we een aantal projecten waarin specifiek naar Vlakwa wordt verwezen.

Spoor 1: “Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving”

  • Hierbinnen wordt o.a. gekeken om samen met de VMM, Vlakwa en drinkwaterbedrijven een innovatie-en realisatietraject op te zetten om de lekverliezen terug te dringen met als doelstelling om tegen eind 2025 de Infrastructure Leakage Index voor Vlaanderen onder de 0,5 te brengen.
  • Tevens wordt gekeken om het project ‘rationeel waterbeheer’ in het gebouwenpatrimonium van steden en gemeenten - dat Vlakwa met verschillende partners heeft opgezet - verder uit te rollen over heel Vlaanderen.

Spoor 2: “Circulair watergebruik wordt de regel”

  • Voor dit spoor is het ook niet onbelangrijk om te verwijzen naar de Mededeling van de Vlaamse Regering (10/07/2020) ‘Transversale werking voor de circulaire economie van Vlaanderen’ waarbinnen een agenda ‘waterkringloop’ wordt vooropgesteld. Hier is een rol weggelegd voor de klankbordgroep van Vlakwa. “…CIW  alsook  de klankbordgroep  van  Vlakwa  functioneren  als  overlegforum  met  de  relevante  stakeholders voor afstemming rond circulair watergebruik. In samenwerking met deze actoren worden projecten opgezet rond circulair watergebruik en bekijkt men waar samenwerkingsverbanden kunnen gecreëerd worden. Op basis van concrete projecten    worden    drempels    voor    circulair    watergebruik gecapteerd en worden oplossingsgerichte maatregelen uitgewerkt…”

Spoor3: “Landbouw en natuur worden deel van de oplossing”

  • Dit spoor voorziet oa een vervolgbudget voor het programma water-land-schap  om in bijkomende locaties te komen tot geïntegreerde projecten. De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, de opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker/aantrekkelijker landschap in het gebied.

Spoor 6: Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken

  • “We creëren een gemeenschappelijk innovatieprogramma in samenwerking en overleg met de drinkwaterbedrijven, Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders, VMM, Vlakwa, Watercircle.be, Vlario, … waarbij ingezet wordt op het beperken van lekverliezen, waterbesparing, circulair water, … We starten met een budget van 1% van de waterbedrijven en van het budget voor gemeentelijke rioleringen.”
  • “De minister voor Wetenschap en Innovatie zal, samen met het in VITO gekantelde VLAKWA, een initiatief nemen om onderzoek en innovatie met de focus op water te versterken. Er zal daarbij ook worden ingezet op de valorisatie van deze water innovatie naar onze industrie.”

Voldoende brood op de planken om de volgende jaren structureel op water te werken.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!